Правила и условия

Моля, прочетете внимателно тези Общи условия. Тези условия и условия, свързани с използването на съдържанието на ChildhoodBiography. Достъпът и използването на съдържанието на уебсайта е обусловено от приемането и спазването на тези Условия. Тези условия се отнасят за всички посетители.

С достъпа до уебсайта Вие се съгласявате да се обвързвате с настоящите Условия.

Връзки към други сайтове

Нашата услуга може да съдържа връзки към уеб сайтове или услуги на трети страни, които не са собственост или не се контролират от ChildhoodBiography.

ChildhoodBiography не контролира и не носи отговорност за съдържанието, декларациите за поверителност или практиките на уеб сайтове или услуги на трети страни. Вие потвърждавате и се съгласявате, че ChildhoodBiography не носи отговорност или отговорност, пряко или косвено, за щети или загуби, причинени или за които се твърди, че са причинени от или във връзка с използването или разчитането на такова съдържание, стоки или услуги, такива уеб сайтове или услуги.

Съветваме ви да прочетете правилата и условията и политиките за поверителност на всякакви уеб сайтове или услуги на трети страни, които посещавате.

Прекратяване на договора: Можем да прекратим или да спрем достъпа до нашата услуга незабавно, без предварително уведомление или отговорност, по каквато и да е причина, включително, без ограничение, ако нарушите Условията.

Всички разпоредби на Условията, които по своето естество трябва да продължат да бъдат прекратени, ще продължат да се прекратяват, включително, без да се ограничават до тях, разпоредби за собствеността, отказ от гаранция, обезщетение и ограничения на отговорност.

Приложимо право: Тези условия се уреждат и тълкуват в съответствие с международното законодателство, без да се вземат предвид стълкновителни разпоредби.

Неуспехът ни да наложим някое право или разпоредба от тези Условия няма да се счита за отказ от тези права. Ако някоя клауза на настоящите Условия бъде счетена за невалидна или неприложима от съда, останалите разпоредби на тези Условия ще останат в сила.

Тези Условия представляват цялото споразумение между нас относно нашата Услуга и заменят и заменят всички предходни споразумения, които може да имаме между нас относно Услугата.

Промени

Ние си запазваме правото по свое усмотрение да променяме или заместваме тези Условия по всяко време. Ако ревизията е съществена, ние ще се опитаме да предоставим най-малко 30 дни преди да влязат в сила новите условия. Това, което представлява съществена промяна, ще бъде определено по наше усмотрение.

Чрез продължаване на достъпа до или ползването на услугата ни след влизането в сила на тези ревизии, вие се съгласявате да бъдете обвързани от ревизираните условия. Ако не сте съгласни с новите условия, моля, прекратете използването на Услугата.

Контакти

Ако имате въпроси относно тези Условия, моля, свържете се с нас, като използвате формата в нашата Свържи страница.